Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Solicitude de colexiación

Os campos en negriña e marcados con '*' son obrigatorios.

Propiedades
Será o nome que use para ingresar no sistema web. Debe conter tan só letras, números ou '_', e ter entre 6 e 32 caracteres.
Datos personais
Escriba o nome completo sen utilizar abreviaturas.
Date
Formato: dd/mm/aaaa
Información de contacto
Pode engadir máis de unha dirección separándoas por comas. A primeira será a utilizada como dirección de contacto
Pode engadir máis de un teléfono separándoos por comas.
Pode engadir máis de un teléfono separándoos por comas.
Pode engadir máis de un fax separándoos por comas.
Emprego actual
Estudos
Datos bancarios
Verificación
Introduza o código que se amosa na imaxe. Se ten problemas coa visibilidade do código, clique na imaxe para actualizala.


Os datos facilitados pasarán a formar parte dun Ficheiro declarado ante a AEPD. Este Ficheiro ten como finalidade a xestión das relacións entre o colexiado e o Colexio así como acceder á condición de colexiado.

Ó suscribir iste formulario, vostede consinte o tratamento distes datos coa finalidade mencionada. Istes datos son veraces e exactos, debendo comunicar calquera modificación dos mesmos ó Responsable do Ficheiro. Pode exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación mediante carta e adxuntando a fotocopia do DNI no seguinte enderezo: Colexio de Economistas - Avenida de la Habana, 30 Edificio Torre 1º A, 32003 Ourense.

O Colexio pode suscribir puntualmente acordos de colaboración con outras entidades para facilitarlle información do seu interés, si non desexa que os seus datos sexan cedidos con esa finalidade por favor desactive a casilla correspondiente no seu perfil de colexiado nesta páxina web unha vez obteña a súa conta.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade