Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Requisitos a cumprir TAP 2018

 

A incorporación ás listas da Quenda de Actuación Profesional require o cumprimento dos seguintes requisitos.

 

Requisitos xerais para todas as listas:

 

 • - Estar colexiado -como exercente por conta propia- no Colexio de Economistas de Ourense ou sociedade profesional inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais  do Colexio.

 • - Estar ao corrente no pago das cotas.

 • - Cumprimentar a solicitude que para ese efecto facilitará o Colexio, acompañando a documentación acreditativa correspondente.

 • - Non estar a cumprir sancións de calquera orde que inhabiliten para o exercicio da profesión no ámbito material propio da relación de que se trate, nin estar sometido a suspensión cautelar que produza dita inhabilitación.

 • - No caso de que o profesional fose obxecto de baixa forzosa no TAP, que transcorrese, desde a data de efectividade da última baixa así producida, tres anos ata a solicitude de readmisión.

 • - Para a renovación anual, acreditar cumprir no último ano os requisitos de formación continuada.

 • - Aceptar expresamente a publicación dos seus datos nas listas do TAP, todo iso de acordo coa *LOP.

 • - Aceptar expresamente o estipulado no artigo de Regulamento do TAP #referir# a a aceptación do encargo.

 • Requisitos específicos:

- Expertos contables: estar inscrito no REC como experto contable acreditado.

 

- Rexistro de Mediadores: os establecidos polo Real Decreto 980/2013 (formación específica homologada e seguro de responsabilidade civil profesional). 

 

- Administradores concursais: conforme ao actual artigo 27 da Lei Concursal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: estes serán os requisitos esixibles en tanto non entre en vigor o desenvolvemento regulamentario que regulará o acceso á profesión.

En xeral: calquera outro requisito que veña esixido polo ordenamento xurídico para as actividades de que se trate, e respecto das relacións que afecten.

 

Requisitos de formación continuada (para renovacións): 

 

- Lista de Peritos : 12 horas en materias afíns.
- Lista de Administradores Concursais: 20 horas anuais das que, polo menos 16, haberán de ser necesariamente en materia concursal, os 4 restantes poderán ser igualmente en materia concursal ou en materias afíns.
- Expertos contables: as esixidas polo REC (20 horas anuais de formación continua en contabilidade e materias afíns, que deberán estar homologadas polo REC).
- Rexistro de mediadores: 20 horas de carácter eminentemente práctico, polo menos cada 5 anos (segundo RD 980/2013).

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade