Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Outras institucións colexiais

De ámbito nacional

 

Consello Xeral de Economistas de España

 

O Consello Xeral  agrupa, coordina e representa no ámbito nacional e internacional a setenta mil profesionais de 78 Colexios existentes en España, desde o 24 de maio de 2013, como resultado da unificación do Consello Xeral de Colexios de Economistas de España e o Consello Superior de Colexios Oficiais de Titulares Mercantís de España.. Ordena o exercicio profesional, de acordo co establecido polas Leis, e defende e protexe os intereses dos economistas.

 

A sede social do Consello atópase na rúa *Claudio Coello, 18-1º principal. 28001  Madrid.

Tel.: 91.432.26.70. Fax: 91.575.38.38 .E-mail: consejogeneral@economistas.org

Web: www.economistas.org

 

A través deste Consello Xeral e baixo a súa dependencia, creáronse as seguintes institucións, como órganos técnicos especializados, cuxa sede social está situada na mesma dirección que o Consello (*Claudio Coello, 18), que a nivel nacional integran e coordinan a actividade dos economistas especializados no exercicio profesional de cada unha destas ramas.

 

? Rexistro de Economistas Auditores e Rexistro Xeral de Auditores (REA + *REGA)

? Rexistro de Economistas Asesores Fiscais e Rexistro Xeral de Asesores Fiscais (*REAF - *REGAF)

? Rexistro de Economistas Forenses (*REFOR)

Rexistro de Especialistas Contables (*REC)

? Rexistro de Auditores de Sistemas de Información (*RASI)

? Economistas Asesores Financeiros (*EAF)

? Rexistro de Economistas Docentes e Investigadores (*REDI)

? Economistas Asesores Laborais (*EAL)

 

Os colexiados que estean interesados, poderán inscribirse nestes órganos especializados, que están regulados polos seus propios estatutos ou regulamentos, sendo necesario o abono da cota establecida en cada un deles.

De ámbito autonómico

 

*Consello *Galego de Economistas

 

O *Consello *Galego de Economistas nace por vontade expresa do catro Colexios de Economistas de Galicia -A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra-, constituíndo unha nova institución que facilita a comunicación coa Administración Pública en todos os seus niveis, así como a concreción de acordos e convenios que beneficiarán aos case 5.000 colexiados galegos.

 

O *Consello *Galego de Economistas é unha corporación de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, e rexerase polas disposicións legais estatais e autonómicas que lle afecten, polo seu estatuto, polos seus regulamentos de réxime interior e polos acordos aprobados polos diferentes órganos corporativos no ámbito das súas respectivas competencias. 

 

O *Consello *Galego de Economistas terá as seguintes finalidades:

 

a) A coordinación dos colexios profesionais que o integren e a representación de *laprofesión no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, naquelas *cuestionesde interese común ante as administracións públicas e, en xeral, ante *cualquierorganismo, institución ou persoa, física ou xurídica, que sexa necesario para o *cumplimientode os seus fins; sen prexuízo da autonomía e competencia de cada colexio, defendendo *yprotegiendo os intereses profesionais dos economistas no ámbito territorial de *sucompetencia.

 

*b) As relacións coas institucións e as administracións públicas para facilitar *lamutua colaboración para a mellor satisfacción dos intereses sociais e *profesionalescuya defensa teñen encomendada.

 

*c) Todas aquelas que, de acordo coa lei, os seus estatutos xerais e regulamentos *seestablezcan.

 

No seu respectivo ámbito de actuación, cada un dos colexios que compoñen este consello é autónomo e ten, separada e individualmente, personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para cumprir os seus fins. 

 

A sede social do Consello atópase na Facultade de Ciencia Económicas de *Santioago de Compostela, Avenida *do Burgo, *s/*n. 15782 Santiago de Compostela.

Tel.: 981.154.325 .E-mail: consellogalego@economistas.org

Web: www.economistasgalicia.org

 

Nos apartado Documentos figuran os Estatutos de *Consello *Galego de *Colexios de Economistas publicados no DOG o luns 11 de xuño de 2018.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade