Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Órganos de goberno

Xunta Xeral

 

A Xunta Xeral é o órgano supremo do Colexio, constituída por todos os colexiados con igualdade de voto, e adoptará os seus acordos por maioría e en concordancia cos Estatutos vixentes.

 

A Xunta Xeral poderá reunirse en sesións de carácter ordinario e extraordinario. Reunirase *ordinariamente dúas veces ao ano: a primeira dentro do primeiro cuadrimestre do ano para a rendición de contas e o informe de xestión da Xunta de Goberno do exercicio precedente; e a segunda antes de acabar o exercicio, para a aprobación dos orzamentos do exercicio seguinte.

 

Reunirase extraordinariamente a iniciativa do decano, da Xunta de Goberno ou cando o solicite un número de colexiados superior ao 25%: para aprobar ou modificar os estatutos e normas deontolóxicas colexiais, autorizar á Xunta de Goberno para a venda ou gravame de inmobles colexiais; censurar a xestión da Xunta de Goberno ou dos seus membros; promover a disolución do Colexio ou o cambio da súa denominación de acordo co establecido nos estatutos para celebrar eleccións para cubrir os cargos vacantes da Xunta de Goberno e, para calquera outra materia que non sexa competencia específica da Asemblea ordinaria.

 

Xunta de Goberno

 

A Xunta de Goberno é o órgano reitor do Colexio, sen prexuízo das competencias que lle correspondan á Asemblea Xeral. Componse dunha decana-presidenta, un *vicedecano-vicepresidente, unha secretaria xeral, unha tesoureira, e sete vocais.

 

Corresponde á Xunta de Goberno a dirección e organización do Colexio para a consecución dos seus fins, e a este respecto exercerá cantas facultades non se atopen expresamente atribuídas á Asemblea Xeral.

 

Organigrama de cargos e membros da Xunta de Goberno do

Colexio de Economistas de Ourense

 

DECANA-PRESIDENTA

 

*Mª da Carmen *Sampayo David

 

*VICEDECANO-VICEPRESIDENTE

 

Xullo Vila Pérez

 

SECRETARIA XERAL

 

Isabel Igrexas Arce

 

TESOUREIRA

 

*Mª Teresa *Cuñarro López

 

VOGAIS

  

   Carlos Díaz Pérez

   Manuela *Seguín Neto

   Manuel *Todea González

   *Estanislao *Reverter Gil

   David Martínez Alonso

   Susana Soto Igrexas

  Juan Antonio *Santamaría Rodríguez

 

XERENTE

 

Susana Díaz Barreiros


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade