Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Estatutos

 

A Lei 11/2001, de 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 16 que os colexios profesionais gozarán de autonomía para a elaboración, aprobación e modificación dos seus estatutos, sen máis límites que os establecidos polo ordenamento xurídico. O artigo 18 da mesma norma establece a obrigatoriedade de comunicar á consellería competente en materia de colexios profesionais os estatutos aprobados, así como as súas modificacións.

 

Dando cumprimento a esta disposición,  o Colexio de Economistas de Ourense acordou, en asemblea constituínte de 29 de decembro de 2016, a aprobación dos seus estatutos, que foron presentados ante a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para os efectos da súa aprobación definitiva, previa cualificación de legalidade, en cumprimento do establecido na Lei 11/2001, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

De acordo co disposto na disposición transitoria segunda da Lei 11/2016, de 19 de xullo, de creación dos colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, unha vez que foron aprobados os estatutos provisionais e designados os órganos de goberno do Colexio de Economistas de Ourense, e que a asemblea constituínte aprobou os estatutos definitivos, remítense á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para os *fectos de verificación da súa adecuación á legalidade e ordenación da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e inscrición rexistral.

 

O 26 de maio de 2017 foron publicados no Diario Oficial de Galicia os estatutos definitivos (DOG, venres, 26 de maio de 2017 - páx. 25401), quedando derrogados os estatutos provisionais aprobados pola orde de 15 de novembro de 2016 e cantas disposicións de igual ou inferior rango opóñanse aos disposto na orde de 9 de maio de 2017.

 

NOTA: Nos apartado documentos figura A Lei de Colexios *Profeisonales de Galicia.

 

NOTA: Nos apartado documentos figuran os ESTATUTOS DEFINITIVOS publicados no DOG de 26 de maio de 2017.

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade