Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Servizos *ATRIGA colexiados

Convenio de colaboración coa *ATRIGA

 

Os economistas, no desenvolvemento da súa profesión, realizan por mandato dos seus clientes un gran número de trámites no ámbito dos procedementos de xestión tributaria para os que é competente a Consellería de *Facenda.

 

O Colexio de Economistas de Ourense, a través do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia, facilita a todos os seus colexiados a utilización dos medios telemáticos da *ATRIGA para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria.

 

- Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión e, no seu caso conforme coa normativa vixente, obtención dos acordos previos de valoración *ques sexan da competencia da Consellería de *Facenda.

 

- Presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións correspondente ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e aos Impostos sobre Sucesións e Doazóns, así como as que *coprresponden á Taxa Fiscal sobre o Xogo que recae sobre as máquinas recreativas con premio e de azar e os *casisnos de xogo. 

 

- Presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións correspondente ao Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e ao Imposto sobre as vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos, a partir do momento en que a Comunidade Autónoma de Galicia solicite o traspaso dos servizos a eles adscritos.

 

- Presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións correspondentes a taxas, prezos e outros ingresos de dereito público que autorice no seu momento a Consellería de *Facenda.

 

Procedemento para acceso aos servizos

 

1.- Solicitude persoal nas dependencias da *ATRIGA presentando a seguinte documentación:

 

- NIF

- Certificado de Colexiación para ese efecto

 

Este convenio tamén é extensivo a sociedades integradas por colexiados (ver condicións)

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade