Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (setembro de 2017)

Coa publicación do Real Decreto 596/2016, de 2 de decembro, para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos na xestión do Imposto sobre o Valor Engadido, avánzase dando un paso de xigante na Administración electrónica. A medida incorporada pola norma, obriga a determinados suxeitos pasivos do imposto á *llevanza dos distintos libros rexistro en sede electrónica, mediante a subministración da información que os mesmos conteñen en tempo case real. A modo de beneficio para os suxeitos incorporados a este novo sistema, exímeselles de presentar determinadas declaracións resumen na medida en que obran xa en poder da Administración a práctica totalidade dos datos que antes se recollían nas mesmas.

 

No comentario fiscal, co título O novo sistema de xestión do IVE: a subministración de información (*SII) veremos que a incorporación ao noso sistema tributario mediante a presentación na sede electrónica dos libros rexistro que están obrigados os suxeitos pasivos do Imposto, chegou para quedar. É certo que o novo sistema adoece a data de hoxe da necesaria axilidade que se require no ámbito da tributación, polo que será necesario o paso dun tempo prudencial para que, tanto as empresas, como a propia Administración, normalicen o que a data de hoxe ben pode considerarse unha revolución no ámbito de subministración e tratamento de información con transcendencia tributaria.

 

O Real Decreto 596/2016 viuse completado polo Real Decreto 529/2017, para os efectos de poder permitir a opción de baixa no *REDEME a aqueles suxeitos pasivos do imposto que non querían quedar incluídos no *SII neste primeiro momento e, a nivel técnico, a Orde *HFP/417/2017, de 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a *llevanza dos libros rexistro do IVE a través da sede electrónica da AEAT, achega especificacións non contidas, por exceder do contido que lle é propio, no real Decreto.

 

Da xornada de traballo e o seu control á luz da *STS 246/2017 trata o artigo da sección laboral. Non existe obrigación da empresa de crear un rexistro da xornada. Da interpretación do artigo 35.5 *ET - horas extraordinarias - despréndese que o deber de rexistrar refírese unicamente ás horas extraordinarias. Se a intención do lexislador fose outra, incluíuno no artigo 34 *ET que é o que trata a xornada laboral. Só imponse a necesidade de levar un rexistro das xornadas especiais, pero non a ordinaria.


Comentarios sobre o futuro Texto Refundido da Lei Concursal, é o título do comentario mercantil. A *Dispposición final oitava da Lei 9/2015 de 25 de maio, de mediadas urxentes en materia concursal, autorizaba ao Goberno para elaborar e aprobar, a proposta dos Ministros de Xustiza e Economía e Competitividade, nun prazo de doce meses a contar desde a entrada en vigor da citada Lei, un texto refundido da mesma. Con base na devandita habilitación procedeuse a redactar unha proposta de Real *Decretro Lexislativo polo que se *apriueba o *Textro Refundido da Lei Concursal. 

 

A imprescindible reordenación, *clarificación e *armonización do Dereito vixente que representa a proposta de Texto Refundido da Lei Concursal non exclúe que o lexislador teña que continuar o proceso de reforma lexislativa do Dereito da insolvencia. En todo caso, non está de máis lembrar que haberá que incorporar ao dereito español aquelas iniciativas, en fase de xestión na Unión Europea, que teñen como finalidade establecer mecanismos de alerta ante o risco de insolvencia, dar unha regulación máis completa e coherente aos procesos de reestruturación preventiva das débedas, simplificar o dereito concursal, aumentar a eficiencia, alixeirar custos, e ampliar as posibilidades de obtención do beneficio de liberación de débedas.


Volve fluír o crédito para Pemes, ¿e isto como se contabiliza?, pois resulta curioso como, ás veces, as inquietudes dos departamentos de contabilidade das empresas son fiel reflexo da realidade económico-financeira. ¿Por que esta reflexión?, repasando consultas ao Instituto de Contabilidade e *Audityoría de Contas, vemos que en 2014 alguén se preocupou por refrescar as súas contas correntes, algo que xa tiñamos esquecido debido á restrición do crédito das entidades financeiras nestes anos de crises. Resulta gratificante ver como certas inquietudes contables anuncian a chegada de ciclos de crecemento económico.

 

Na sección de normativa facilítase un breve resumo da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE 28/06/2017) e que entrou en vigor o pasado 29 de xuño. Rebaixa do IVE de espectáculos en vivo, *serviciuos mixtos de hostalaría e das monturas de lentes graduadas, son algúns exemplos fiscais que modifica a Lei. Entre os principais aspectos, a destacar, en materia laboral e de Seguridade Social faise mención ás cotizacións sociais dos traballadores autónomos nun 3%, como á subida do 1% do *IPREM por primeira vez en seis anos.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade