Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (maio de 2017)

Diciamos en números anteriores que a reforma operada pola Lei 26/2014 mantivo a estrutura básica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, a diferenza do que sucedeu noutras materias, como o Imposto sobre Sociedades, no que a Lei 27/2014 refundiu o anterior texto legal pero sen unha revisión global de toda a figura impositiva. As medidas que introduce a Lei 26/2014 deberían contribuír á consecución dun aumento da renda dispoñible en mans dos contribuíntes, e non só para os efectos de mellorar a capacidade de aforro dos mesmos, senón a outros distintos que, de forma indirecta, inciden sobre o consumo, e con este sobre a reactivación da economía.

 

No comentario laboral analizaremos as principais novidades legais e *jurisprudenciales producidas no inicio de 2017, como as que regulan o Salario Mínimo Interprofesional, a aplicación do permiso de paternidade, as bases de cotización á Seguridade Social, as pensións públicas, a nova regulación da Reclamación Previa a efectos laborais e o alcance da subrogación laboral cando se *poroduce unha transmisión da unidade produtiva no marco dun concurso.


A nova regulación fiscal das perdas por deterioración de participacións en capital e o seu tratamento contable, é o título do comentario contable. Como adoita ocorrer ano tras ano, o lexislador sempre está disposto a introducir unha boa dose de convulsión nas nosas tranquilas vidas, sobre todo en materia tributaria. Pois ben, este ano a inquietude introdúcese co Real Decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social.

 

No comentario mercantil, cuxo título é O dereito ao dividendo do socio minoritario, comentaremos cuestións relacionadas coa Lei 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial da Lei de Sociedades de Capital e de *incorporaciópn da Directiva 2007/36/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de xullo, sobre o exercicio de determinados dereitos dos accionistas de sociedades cotizadas que introduciu no seu momento o artigo 348 bis no articulado do Real Decreto Lexislativo 1/2010, o Texto refundido da Lei de Sociedades de Capital. O precepto regula o dereito de separación do socio en caso de falta de distribución de dividendos. Ata en dúas ocasións aprazouse a súa vixencia, pero chegado o día 1 de xaneiro de 2017 a norma é xa unha realidade.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade