Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (decembro de 2017)

No comentario fiscal Ás voltas co Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, analízase a cuestión axuizada polo Tribunal Constitucional, acerca da constitucionalidade do *IIVTNU que é substancialmente idéntica á que se expuxo nas sentenzas do mesmo tribunal 26/2017 e 37/2017 sobre impostos forais sobre o incremento de valor de terreos urbanos.

 

O control dos medios electrónicos utilizados polo traballador por parte do empresario. *STEDH de 5 de setembro de 2017. Fai xusto agora dez anos, ditouse por parte do Tribunal Supremo, a primeira sentenza, sobre o uso e control de novas tecnoloxías (internet, correo electrónico) por parte do traballador, e é xusto agora dez anos despois cando o *TEDH, ditou unha sentenza que cambia totalmente a interpretación que os nosos tribunais viñeron realizando.

 

É na *exégesis do comentario mercantil onde se recollen os Comentarios sobre o Real Decreto-Lei 1/2017 de protección de consumidores en materia de cláusula solo. A principios deste ano, publicábase no BOE de 21 de xaneiro este Real Decreto-lei, introducindo no noso ordenamento xurídico medidas dirixidas á protección dos consumidores, establecendo unha canle que lles facilitará a posibilidade de chegar a acordos coas entidades de crédito coas que tivesen subscrito un contrato de préstamo ou crédito con garantía hipotecaria, ofrecendo unha solución ás controversias que se puidesen suscitar como consecuencia dos últimos pronunciamentos xudiciais en materia de cláusulas solo.

 

*NIIF 16, a nova norma sobre arrendamentos que fai crecer o balance, despois de que transcorrese hai xa un tempo ouvindo falar desta norma e os cambios substanciais que introduciu na *contabilización dos arrendamentos e atopándonos a pouco máis dun ano da súa aplicación efectiva (1 de xaneiro de 2019), parece que debemos comezar a familiarizarnos con ela.

 

Na sección de normativa facilitamos un breve resumo da Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxente de Traballo Autónomo (BOE 25/10/2017), da Orde *HFP/816/2017, de 28 de agosto, que aproba o modelo 232 de declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais (BOE 30/08/2017) e dos Reais Decretos-leis 14 e 15, Plan Prepara e Traslado de Sociedades, publicados no mes de outubro de 2017.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade