Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (maio de 2018)

O pasado trinta de decembro de dous o meu dezasete publicáronse no B.O.E. distintas normas que inciden directamente no ámbito tributario. En concreto, un Real Decreto-lei, seis Reais Decretos e dúas Ordes Ministeriais. As normas publicadas modifican distintos ámbitos do ordenamento tributario, estendéndose o espectro das novidades xurdidas a distintos ámbitos. Así as cousas, lonxe de modificarse unicamente cuestións de carácter tributario material, as normas aparecidas amplían o seu campo ao ámbito dos procedementos tributarios.

 

Novidades en materia tributaria (II) é o título do artigo fiscal. No pasado número iniciouse o comentario das modificacións operadas nos regulamentos das leis de determinados impostos. No presente momento retómase a exposición no punto no que se deixou, para finalizar os comentarios sobre as modificacións no ámbito dos regulamentos estritamente "tributarios" para, a continuación iniciar o comentario dos regulamentos de desenvolvemento dos procedementos contidos na Lei Xeral Tributaria.

 

O comentario laboral acomete a análise de Recentes e importantes cuestións abordadas polo Tribunal Supremo. Á vista da importancia que están a ter algunhas sentenzas dos distintos tribunais, é conveniente, expor e analizar algúns deses pronunciamentos.

 

É na *exégesis do comentario mercantil onde se analiza a Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público (II). No pasado número iniciouse a exposición do contido da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, coa que se procede a modificar a lexislación de contratos públicos. No presente se continua penetrándonos nas principais modificacións operadas no ámbito da contratación pública tras a súa publicación.

 

Novas *oblicaciones de información non financeira. O pasado 25 de novembro se *públicó o Real Decreto Lei 18/2017, polo que se modifican o Código de Comercio, o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, e a Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas, que continúa coa idea de incorporar aos estados contables aquela información que detalle o efecto que teñen na sociedade as actuacións seguidas polo tecido empresarial do país.

 

Na sección de normativa facilítase un breve resumo das Novidades na Orde que aproba os modelos de IRPF e Patrimonio 2017.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade