Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Política de privacidade

*INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS:

 

1.     RESPONSABLE:

 

Identidade: COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE - *CIF: *G32478018  

Dirección Postal: *AVDA A Habana 30, 1º*B, 32003, OURENSE

Teléfono: 988 21 48 44  -  Correo electrónico: colourense@economistas.org

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: *DOSAES *GROUP *S.*L. Teléfono: 986 133 387

 

Correo electrónico: info@dosaesgroup.com

 

2.     FINALIDADE, *LEGITIMACIÓN, PRAZO DE CONSERVACIÓN E CESIÓNS

 

En COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

 

Con respecto ao alta de novos colexiados, os seus datos serán tratados para xestionar a súa solicitude de incorporación, cobrar as cotas colexiais, regular a profesión de Economista e a súa organización profesional, organizar actividades, cursos e servizos de interese para o colexiado, xestionar os servizos colexiais, profesionais e asistenciais, remitir publicacións de interese, velar pola satisfacción dos dereitos e o cumprimento dos deberes dos colexiados, elaborar e expor o censo electoral nas eleccións de Xunta de Goberno e en definitiva exercer o resto das funcións recoñecidas ao Colexio de Economistas de Ourense.

 

Neste caso concreto, os datos serán tratados sobre a base xurídica da relación contractual/*negocial existente entre O COLEXIO e os colexiados, polo que a subministración dos datos con este fin é necesario e impediría o seu cumprimento en caso contrario. Os datos serán conservados cos fins indicados, durante o tempo no que dure a condición de colexiado e aínda despois durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas da devandita condición. Para o cumprimento desta finalidade, os datos serán comunicados ás seguintes entidades:

 

- Consello Xeral de Colexios de Economistas de España, para a súa incorporación ao seu ficheiro de economistas colexiados de España.

- Á Axencia Tributaria, se o colexiado participa no servizo de presentación *telemática de declaracións en nome de terceiros.

- Ás entidades bancarias, para o cobro das cotas colexiais.

- Aos órganos de xustiza, respecto das listas de actuacións concursais, periciais e xudiciais nas que conste inscrito, e, no caso de que solicite a súa baixa no Colexio de Economistas de Ourense, ao novo Colexio de Economistas ao que o colexiado se traslade.

- A execución e control dos acordos de colaboración subscritos entre o Colexio e terceiras entidades pode facer necesario que estas deban informar o COLEXIO sobre os colexiados que se adscriban aos devanditos convenios. Estas cesións de datos entenderanse autorizadas polo colexiado polo mero feito de adherirse ao correspondente acordo para gozar das súas vantaxes.

- Tramitar as solicitudes realizadas polos colexiados, así como a súa alta nos servizos ofrecidos polo COLEXIO:

- Bolsa de traballo, coa finalidade de xestionar a bolsa de traballo responsabilidade do COLEXIO e seleccionar os candidatos cuxo perfil sexa máis adecuado ás ofertas existentes. A incorporación á Bolsa de traballo implica a autorización a que os datos dos colexiados sexan comunicados a aquelas entidades cuxa oferta laboral pode resultar de interese para os mesmos, a fin de participar no proceso de selección.

- Solicitude de conta de correo electrónico, co dominio "economistas.*org"

- Solicitude de incorporación á Quenda de Actuación Profesional nas listas *T.A.*P., para atender as peticións de traballo profesional que se realicen por calquera persoa física, organismo e entidades públicas e privadas cara aos economistas que voluntariamente figuren inscritos nas mesmas, no ámbito de actuacións xudiciais, periciais ou de auditoría.

- Boletín de subscrición a revístaa "Economistas", coa finalidade de xestionar a súa subscrición e remitir a mesma.

- Realizar o mantemento e xestión da relación co colexiado.

- Contactar co *remitente da información, dar resposta á súa petición ou consulta e facer un seguimento posterior.

- Remitir información sobre os servizos e actividades desenvolvidas polo COLEXIO, así como de terceiros relacionados cos sectores financeiros, de seguros, formación e educación, tecnoloxía, sanidade, subministracións, seguridade, comercio e servizos que alcancen acordos de colaboración co COLEXIO.

 

Nestes últimos casos, os datos serán tratados sobre a base xurídica do consentimento da persoa que os proporciona. Pode retirarse devandito consentimento en calquera momento, aínda que iso non afectará á *licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade. O feito de facilitar os datos é voluntario, aínda que, en caso de non facelo, non se poderá responder ou xestionar a solicitude, consulta ou reclamación. Por tanto, a comunicación dos seus datos persoais a estes efectos é un requisito necesario para que podamos atender as peticións formuladas. Os datos serán conservados durante o tempo necesario para dar resposta e xestionar a súa solicitude, petición, consulta ou reclamación e dar esta por definitivamente tramitada. Posteriormente, serán conservados durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do servizo ofrecido polo COLEXIO.

 

3.     DEREITOS:

 

O titular dos datos ten dereito a obter confirmación sobre se en COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE estamos a tratar datos persoais que lles *conciernan

O titular dos datos teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus datos. COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

 

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á *licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (*https://www.agpd.es/)

 

Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE no que debe identificarse achegando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo. No entanto, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos, quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.

 

4.     PROCEDENCIA:

 

- Os datos persoais que tratamos en COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE proceden do propio interesado

- As categorías de datos que se tratan son:

 

ou    Datos de identificación.

ou    Datos académicos e profesionais

ou    Datos Económicos.

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade