Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Código Deontolóxico

A Lei 2/1974, de 13 de Febreiro, sobre Colexios Profesionais, establece no seu artigo 5.1) a potestade dos Colexios para “ordenar no ámbito da súa competencia, a actividade profesional dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional e polo respecto debido aos dereitos particulares e exercer a facultade disciplinaria na orde profesional e colexial”.

O artigo 55 dos Estatutos do Colexio de Economistas de Ourense, en particular, confire a condición de Regulamento de Réxime Interior ás “normativas profesionais e de carácter deontolóxico” aprobadas polo órgano colexial competente, cuxo cumprimento se considera o primeiro dos deberes que recaen sobre todos os colexiados no exercicio da súa profesión.

En consecuencia, tales normas estruturáronse formando o presente Código Deontolóxico dividido en tres apartados: o primeiro está dedicado aos Principios Deontolóxicos que, con carácter xeral, deben inspirar o comportamento dos economistas colexiados; o segundo, ás Normas Deontolóxicas propiamente ditas, que desenvolven e concretan os principios anteriores e a súa aplicación aos distintos supostos contemplados; e o terceiro, que se refire ao réxime de Infraccións e Sancións.

O conxunto de principios e regras recollidos no presente Código Deontolóxico obriga, desde o momento da súa entrada en vigor, a todos os economistas colexiados no Colexio de Economistas de Ourense, calquera que sexa a forma en que desenvolven a súa actividade profesional.

I. PRINCIPIOS DEONTOLÓXICOS

1. Independencia

A independencia é condición esencial para o correcto exercicio da profesión de economista e constitúe a garantía de que os intereses dos destinatarios dos seus servizos serán tratados con obxectividade, e total liberdade, sen presións externas nin interferencias de terceiros.

2. Obxectividade

A obxectividade posibilita a formulación de xuízos e recomendacións sen prexuízos nin ideas preestablecidas, tendo en conta toda a información e todos os elementos de xuízo dispoñibles, tanto os que poidan favorecer os intereses do seu cliente como os que poidan ser contrarios.

3. Integridade

A integridade consiste en desempeñar a actividade profesional con honestidade, dilixencia e responsabilidade, respectando a lexislación vixente e as normas éticas e profesionais do Colexio de Economistas de Ourense.

4. Confidencialidade

A confidencialidade obriga a non utilizar a información recibida do cliente en beneficio propio ou de terceiros ou de maneira contraria á lexislación vixente e a non divulgar os informes ou os traballos realizados para terceiros sen o seu consentimento previo.

5. Competencia

O economista aceptará aqueles encargos para os que considere que ten os coñecementos técnicos, a experiencia profesional e os medios instrumentais necesarios para realizalos adecuadamente.

6. Lealdade

O economista deberá manter unha actitude respectuosa cos seus clientes e cos seus compañeiros, procurará evitar nas relacións profesionais as situacións de conflito e observará unha conduta transparente e sincera cos seus compañeiros e clientes, aos que deberá informar de inmediato de calquera conflito de intereses que puidese producirse no curso da súa actuación profesional.

II. NORMAS DEONTOLÓXICAS

1. Das obrigacións co Colexio

O economista estará obrigado a:

1.1 Sometemento ao ordenamento colexial e aos acordos corporativos

Cumprir a normativa profesional e colexial, así como os acordos e disposicións que a Xunta Xeral, a Xunta de Goberno e demais órganos corporativos adopten, dentro das súas respectivas competencias.

1.2 Colegiación

Facer constar en todos os seus informes e actuacións a súa condición de colexiado, con indicación do seu número no Colexio de Economistas de Ourense.

1.3 Persecución do intrusismo

Informar o Colexio de Economistas de Ourense de todo acto de intrusismo que chegue ao seu coñecemento, así como os casos de exercicio irregular da profesión, tanto por non colegiación, como por acharse suspendido ou inhabilitado o denunciado. Este deber esténdese a comunicar ao Colexio o uso indebido da denominación de economista “” por persoas que non teñan dita condición.

1.4 Aceptación de traballos pola Quenda de Actuación Profesional

Aceptar os traballos que lle sexan encomendados pola Quenda de Actuación Profesional, cando estivese inscrito no mesmo, de acordo coas condicións fixadas pola Norma de Réxime Interior sobre o funcionamento da devandito quenda, salvo causa xustificada.

1.5 Colaboración co Colexio de Economistas de Ourense

Prestar á Xunta de Goberno e demais órganos colexiais a colaboración que lle sexa requirida.

1.6 Contribución ás cargas corporativas

Contribuír ás cargas colexiais, estar ao corrente no pago das cotas, ordinarias e extraordinarias, e soportar todas as contribucións económicas de carácter corporativo a que a profesión se ache suxeita.

1.7 Comunicación de datos que afecten á situación persoal

Comunicar ao Colexio as circunstancias persoais de relevancia que afecten á súa situación persoal, así como os cambios de domicilio profesional.

2. Das relacións entre os economistas

2.1 Respecto mutuo e lealdade

O economista manterá o respecto debido aos compañeiros, nas manifestacións escritas ou orais realizadas no exercicio da súa actuación profesional, e absterase de practicar a competencia ilícita e desleal, de acordo co ordenamento xurídico e coas normas corporativas.

2.2 Mediación colexial

O economista que pretenda exercitar unha acción penal ou unha reclamación civil contra outro compañeiro, baseada en feitos relacionados coa súa actividade profesional, deberá solicitar previamente a mediación do Decano-Presidente que poderá delegala en calquera membro da Xunta de Goberno.

2.3 Da substitución nas actuacións doutro economista

Para encargarse dun asunto profesional ou do asesoramento a empresas encomendado antes a outro compañeiro, o economista deberá obter previamente a súa autorización como regula de consideración. Recoméndase solicitala e outorgala por escrito e coa máxima urxencia, e de non concedela, autorizarao o Decano en todo caso.

3. Do segredo profesional

3.1 Dereito e deber do segredo

O economista estará obrigado a gardar o segredo profesional, que constitúe un deber e un dereito fundamental da profesión, que debe perdurar mesmo despois de cesar a prestación dos seus servizos.

3.2 Contido

O dereito e a obrigación do segredo profesional comprende as confidencias feitas polo cliente, e todas as circunstancias que concorreren no desenvolvemento da relación mutua, así como a información e os documentos coñecidos na súa actuación profesional.

3.3 Alcance

A obrigación do segredo profesional esténdese aos empregados do despacho profesional e colaboradores, amparando as comunicacións e conversacións, calquera que sexa a súa forma de transmisión ou rexistro.

3.4 Excepcións ao deber do segredo profesional

O economista estará dispensado de gardar o segredo profesional naqueles casos nos que obteña o consentimento expreso do seu cliente ou cando así o esixa a lei.

4. Das relacións cos clientes

4.1 Independencia no exercicio da actividade

O economista estará obrigado a informar o seu cliente de todas aquelas circunstancias que poidan afectar á súa independencia profesional.

4.2 Deber de dilixencia

O economista terá a obrigación de concluír os asuntos que lle sexan encomendados, axustándose na súa realización ao encargo recibido e ao prazo de tempo convido.

4.3 Prohibición de reter documentación dos seus clientes

O economista non poderá reter a documentación recibida dos seus clientes, nin sequera cando teña pendente o cobro de honorarios. Os documentos e papeis de traballo elaborados polo economista son da súa propiedade.

4.4 Dereitos sobre os traballos realizados

O economista conservará plenamente os dereitos de propiedade intelectual sobre os traballos realizados que só poderán utilizarse para os fins previstos no encargo.

4.5 Deber de abstención

O economista absterase de actuar a favor dun cliente que teña intereses opostos aos doutro dos seus clientes. Esta prohibición estenderase ás relacións de colaboración permanente que o economista manteña con outros profesionais.

4.6 Prohibición de adquirir intereses nos asuntos profesionais

O economista non poderá ter nin adquirir intereses nos asuntos en que interveña, agás se fose autorizado expresamente polo seu cliente e non estivese prohibido polo ordenamento xurídico e as normas corporativas.

4.7 Execución do mandato

O economista realizará os traballos que lle sexan encargados aténdose aos termos do encargo recibido e absterase de calquera actuación que poida interpretarse como presión para modificar os seus honorarios ou conseguir calquera outra vantaxe.

4.8 Honorarios

O economista terá dereito a percibir uns honorarios adecuados á xestión e traballo realizados, tendo en conta o tempo dedicado, as súas dificultades técnicas e a responsabilidade asumida, podendo solicitar provisións de fondos a conta dos seus honorarios profesionais e gastos orixinados. A negativa a esas provisións poderá dar lugar á renuncia do encargo.

4.9 Protección por parte do Colexio de Economistas de Ourense

O economista poderá delegar no Colexio o cobro dos seus honorarios profesionais, nos termos previstos nos Estatutos Colexiais e na Normativa que os desenvolva, a cal haberá de ser aprobada polo órgano competente.

Todo colexiado terá dereito á defensa da súa actuación profesional por parte do Colexio, cando a mesma axústese ás normas e principios previstos neste Código.

4.10 Obrigacións a cumprir antes do cesamento

O economista que renuncie a un asunto profesional, haberá de executar todos aqueles actos necesarios a fin de evitar danos ao cliente, ou a perdida de beneficios potenciais ou de dereitos, antes do cesamento.

5. Da publicidade

5.1 Características da publicidade

O economista poderá facer publicidade dos seus servizos baseada en información obxectiva, veraz e transparente, e deberá respectar as normas reguladoras que aproben os órganos competentes do Colexio de Economistas de Ourense.

6. Das relacións, no seu caso, coa parte contraria ao seu cliente

6.1 Relacións cando actúa outro economista

O economista non debe manter relacións directas coa parte contraria, cando lle conste que está dirixida ou asesorada por outro economista, procurando manter con este a relación derivada do asunto.

6.2 Trato

Son obrigacións do economista respecto da parte contraria, o trato considerado e cortés en cada asunto e a abstención de todo acto que supoña ou poida supor unha lesión inxusta.

6.3 Relacións cando non actúa outro economista

Cando a parte contraria non dispoña de economista que lle dirixa ou asesore, terase o máximo coidado nos tratos e propostas que se lle fagan, a fin de evitar abusos que por tal feito poderíanselle causar. En todo caso recomendaráselle que designe a outro economista que lle asesore no asunto.

7. Da relación con outras institucións

7.1 Mandatos públicos

O economista inscrito na Quenda de Actuación Profesional do Colexio de Economistas de Ourense, deberá aceptar os encargos que sobre materias propias da profesión sexanlle propostos polas Administracións civís do Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios ou outros entes territoriais.

7.2 Colaboración cos órganos xurisdicionais

O economista inscrito na Quenda de Actuación Profesional estará obrigado a asumir as funcións periciais sobre materias económicas, financeiras, administrativas ou contables ou para actuar en procesos universais que lle sexan encargadas polos órganos xurisdicionais.

7.3 Remuneración

O economista inscrito na Quenda de Actuación Profesional poderá rexeitar os mandatos a que se refire este apartado 7, alegando xusta causa, ou se non se realiza a provisión ou anticipo da remuneración solicitada.

III. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

1. Competencia

A Xunta de Goberno do Colexio de Economistas de Ourense poderá acordar a imposición de sancións aos colexiados –tras a sustanciación, no seu caso, do pertinente Procedemento Sancionador- por actos ou omisións que, supondo un incumprimento das obrigacións contidas no presente Código, entrañen supostos de feito tipificados como faltas nos artigos 62 a 64 dos Estatutos do Colexio.

2. Procedemento

O réxime de sancións e o procedemento sancionador axustaranse ao previsto no Capítulo X dos Estatutos Colexiais. Complementaranse as súas previsións coas regulacións establecidas, respecto diso, polo Título IX da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e polo Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aproba o Regulamento do Procedemento para o exercicio da Potestade Sancionadora.

DISPOSICION ADICIONAL

Única. O economista que desenvolva a súa actividade profesional no ámbito territorial do Colexio de Economistas de Ourense, aínda que sexa de maneira esporádica ou circunstancial, estará obrigado a cumprir o presente Código Deontolóxico, con independencia da súa pertenza a outros Colexios Profesionais ou entes corporativos.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. O presente Código Deontolóxico entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola Xunta Xeral do Colexio de Economistas de Ourense.

Este Código foi aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio de Economistas de Ourense, celebrada o 22 de febreiro de 2006 e ratificado pola Asemblea Xeral celebrada o 17 de novembro de 2006.  

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade