Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario EN LIÑA: "Peche Fiscal e Contable 2020"

01/12/2020

Nova: Seminario EN LIÑA: "Peche Fiscal e Contable 2020"

EN LIÑA, 10 de decembro de 2020

 

Obxectivos

 

 • Calquera profesional vinculado ao mundo do sistema tributario, entre os que se atopan os asesores fiscais ou calquera directivo ou administrativo de empresas, ten que tomar decisións moi importantes a finais de ano, á hora de realizar o peche fiscal e contable das empresas.

 

 • E poder planificar de forma eficiente e racional o próximo ano, para iso resulta moi interesante coñecer de antemán a situación real da empresa e ter presentes os posibles custos fiscais, así como as vantaxes fiscais ás cales se poden acoller.

 

 • Por todo iso, realizarase un estudo completo da Lei do Imposto sobre Sociedades pensando no peche fiscal e contable, con especial énfase nos temas polémicos e nas novidades fiscais. Vendo os diferentes axustes (permanentes ou *temporarios) que se poden dar naqueles casos en que non coincida a contabilidade e a fiscalidade.

 

 • Estudo das peculiaridades de "os autónomos" no IRPF. Estudo das actividades económicas realizadas polas persoas físicas. Diferentes métodos de cálculo.

 

 • Incorporaranse as diferentes Novidades aprobadas ao longo do ano. Novidades debidas ao "*covid-19".

 

 • Daranse apuntamentos con esquemas e supostos prácticos, tendo así as ferramentas para poder enfrontarse sen complexos á resolución da problemática real que expón a toma de decisións nas diferentes situacións que poidan xurdir.

 

Programa

 

*I.              Imposto sobre Sociedades (*IS)

1.    *Contabilización do imposto. Imposto corrente e imposto diferido. Axustes fiscais: diferenzas permanentes e *temporarias, créditos por perdas a compensar e dereitos por deducións pendentes.

2.    Resultado Contable e Base Impoñible. Axustes no resultado contable para determinar a base impoñible.

3.    Ingresos *computables. Subvencións

4.    Gastos *deducibles: Requisitos para o seu *deducibilidad fiscal.

5.    Gastos non *deducibles. Análise das diferentes partidas. Amplíase o abanico de gastos non *deducibles.  Polémica cos intereses de demora.

6.    Administradores de sociedades. Análise fiscal das distintas consideracións.

7.    Imputación temporal de ingresos e gastos. Posibles axustes: diferenzas *temporarias impoñibles e *deducibles. Principios específicos de imputación temporal.

8.    Amortizacións. Novas táboas de amortización. Diferentes métodos de amortización. Método máis vantaxoso. Amortización do Inmobilizado *intangible: análise conxunta coa deterioración de valor.

9.    Arrendamento Financeiro. *Leasing, *lease-*back, *renting. Posibles axustes ao resultado contable.

10.  Deterioracións de Valor. Comparativa contable e fiscal.  Posibles axustes ao resultado contable.

11.  Activos Financeiros: os distintos tipos desde un punto de vista contable e as súas implicacións fiscais.

12.  Deterioracións de Valor e transmisión de Activos financeiros.  Estudo en toda a súa amplitude. A reversión da deterioración de valor das participacións. Exención interna e internacional. A consideración fiscal das perdas por transmisión de participacións; estudo detallado con explicacións razoadas e varios exemplos *aclarativos. Estudo interrelacionado dos diferentes artigos do LIS.

13.  Provisións. Consideracións contables e fiscais. Posibles axustes ao resultado contable.

14.  Gastos financeiros. Limitacións á súa *deducibilidad. Aclaracións de dúbidas a través dunha Resolución da DXT.

15.  Regras de valoración. Esquemas das valoracións contables e fiscais. E os posibles axustes ao resultado contable. 

16.  Reducións na base impoñible: "*Patent *Box" e as Reservas. A reserva de *capitalización e a reserva de *nivelación para *ERD: estudo sintético e exemplos *aclaratorios.

17.  Compensación de Bases Impoñibles Negativas. Norma de cautela. Limitacións á compensación de bases impoñibles negativas. Exercicio da opción da compensación de bases impoñibles negativas. 

18.  Tipos de gravame.

19.  Bonificacións e Deducións. Límites.

20.  Deducións por dobre imposición internacional. Mecanismos para evitar a dobre imposición internacional (exención ou dedución). Rendas Negativas dos establecementos permanentes no estranxeiro e pola transmisión dos mesmos.

21.  Deducións para incentivar determinadas actividades.

22.  Os réximes especiais: O réxime de Empresas de Reducida Dimensión (*ERD).

 

23.  Xestión do imposto. Prazos de declaración. En especial os Pagos *Fraccionados.

24.  Modelo 232: Para Operacións Vinculadas e Paraísos Fiscais. Quen están obrigados a documentar as operacións vinculadas e quen están obrigados a presentar o modelo 232.

25.  Coas Novidades que afectan o exercicio 2020.

 

*II. IRPF

 

 

 1. Os diferentes métodos de cálculo do rendemento neto das actividades económicas.
 2. Casos específicos dos gastos *deducibles dos "autónomos"
 3. Casos específicos de "os socios profesionais".
 4. Os límites para poder estar en "módulos". Orde de "módulos".
 5. Liquidación do IRPF: Integración e compensación de rendas.
 6. Decisións a tomar antes de fin de ano para *minorar a cota: compensar rendas negativas con positivas e reducións na base impoñible.
 7. As porcentaxes de retención.
 8. Coas Novidades que afectan o ano 2020.
 9. Outras.

Relator

 

José Antonio Fernández Pérez

Técnico de Facenda. Funcionario de carreira do corpo técnico da Axencia Tributaria de Vigo (Dependencia de Inspección).

Auditor de Contas

 

Duración: 4,00 horas

 

Horario: 16,30 - 20,30 *h.

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas: 50,00 € (curso bonificado para colegiad@s como medida de apoio á situación provocada pola crise sanitaria)

 

Colegiad@s Economistas desemplead@s e precolegiad@s: 25,00 €

 

Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Xestores Administrativos de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar: 50,00 €

 

Otr@s participantes: 75,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: martes, 8 de decembro de 2020. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

DOCUMENTACIÓN: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

• Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

 • Formación obrigatoria auditores: PENDENTE DE HOMOLOGACIÓN

 

 • Formación de Expertos Contables: 4 horas HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade