Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Seminario *Prácico: "PECHE FISCAL E CONTABLE 2019"

18/11/2019

Nova: Seminario *Prácico: "PECHE FISCAL E CONTABLE 2019"

 

Ourense, 12 de decembro de 2019

 

Presentación e Obxectivos


? Calquera profesional vinculado ao mundo do sistema tributario, entre os que se atopan os asesores fiscais ou calquera directivo ou administrativo de empresas, ten que tomar decisións moi importantes a finais de ano, á hora de realizar o peche fiscal e contable das empresas.

 
? E poder planificar de forma eficiente e racional o próximo ano, para iso resulta moi interesante coñecer de antemán a situación real da empresa e ter presentes os posibles custos fiscais, así como as vantaxes fiscais ás cales se poden acoller.


? Por todo iso, realizarase un estudo completo da Lei do Imposto sobre Sociedades pensando no peche fiscal e contable, con especial énfase nos temas polémicos e nas novidades fiscais. Vendo os diferentes axustes (permanentes ou *temporarios) que se poden dar naqueles casos en que non coincida a contabilidade e a fiscalidade.


? Estudo das peculiaridades de "os autónomos" no IRPF. Estudo das actividades económicas realizadas polas persoas físicas. Diferentes métodos de cálculo. 


? Daranse apuntamentos con esquemas e supostos prácticos, tendo así as ferramentas para poder enfrontarse sen complexos á resolución da problemática real que expón a toma de decisións nas diferentes situacións que poidan xurdir. 

 

Programa


*I. Imposto sobre Sociedades (*IS) 

 

1. *Contabilización do imposto. Imposto corrente e imposto diferido. Axustes fiscais: diferenzas permanentes e *temporarias, créditos por perdas a compensar e dereitos por deducións pendentes. 

2. Resultado Contable e Base Impoñible. Axustes no resultado contable para determinar a base impoñible. 

3. Ingresos *computables. Subvencións

4. Gastos *deducibles: Requisitos para o seu *deducibilidad fiscal. 

5. Gastos non *deducibles. Análise das diferentes partidas. Amplíase o abanico de gastos non *deducibles.  Polémica cos intereses de demora. 

6. Administradores de sociedades. Análise fiscal das distintas consideracións.

7. Imputación temporal de ingresos e gastos. Posibles axustes: diferenzas *temporarias impoñibles e *deducibles. Principios específicos de imputación temporal. 

8. Amortizacións. Novas táboas de amortización. Diferentes métodos de amortización. Método máis vantaxoso. Amortización do Inmobilizado *intangible: análise conxunta coa deterioración de valor.

9. Arrendamento Financeiro. *Leasing, *lease-*back, *renting. Posibles axustes ao resultado contable. 

10. Deterioracións de Valor. Comparativa contable e fiscal.  Posibles axustes ao resultado contable. 

11. Activos Financeiros: os distintos tipos desde un punto de vista contable e as súas implicacións fiscais. 

12. Deterioracións de Valor e transmisión de Activos financeiros.  Estudo en toda a súa amplitude. A reversión da deterioración de valor das participacións. Exención interna e internacional. A consideración fiscal das perdas por transmisión de participacións; estudo detallado con explicacións razoadas e varios exemplos *aclarativos. Estudo interrelacionado dos diferentes artigos do LIS.

13. Provisións. Consideracións contables e fiscais. Posibles axustes ao resultado contable.

14. Gastos financeiros. Limitacións á súa *deducibilidad. Aclaracións de dúbidas a través dunha Resolución da DXT.

15. Regras de valoración. Esquemas das valoracións contables e fiscais. E os posibles axustes ao resultado contable.  

16. Reducións na base impoñible: "*Patent *Box" e as Reservas. A reserva de *capitalización e a reserva de *nivelación para *ERD: estudo sintético e exemplos *aclaratorios. 

17. Compensación de Bases Impoñibles Negativas. Norma de cautela. Limitacións á compensación de bases impoñibles negativas. Exercicio da opción da compensación de bases impoñibles negativas.  

18. Tipos de gravame.

19. Bonificacións e Deducións. Límites. 

20. Deducións por dobre imposición internacional. Mecanismos para evitar a dobre imposición internacional (exención ou dedución). Rendas Negativas dos establecementos permanentes no estranxeiro e pola transmisión dos mesmos.
21. Deducións para incentivar determinadas actividades. 
22. Os réximes especiais: O réxime de Empresas de Reducida Dimensión (*ERD).
23. Xestión do imposto. En especial os Pagos *Fraccionados.
24. Modelo 232: Para Operacións Vinculadas e Paraísos Fiscais. Quen están obrigados a documentar as operacións vinculadas e quen están obrigados a presentar o modelo 232. 

*II.IRPF

 

1. Os diferentes métodos de cálculo do rendemento neto das actividades económicas.

2. Casos específicos dos gastos *deducibles dos "autónomos"

3. Casos específicos de "os socios profesionais".

4. Os límites para poder estar en "módulos". Orde de "módulos".

5. Liquidación do IRPF: Integración e compensación de rendas. 

6. Decisións a tomar antes de fin de ano para *minorar a cota: compensar rendas negativas con positivas e reducións na base impoñible.

7. As porcentaxes de retención.8. Outras.

 

Relator:

 

José Antonio Fernández Pérez

Técnico de Facenda. Funcionario de carreira do corpo técnico da Axencia Tributaria de Vigo (Dependencia de Inspección).Auditor de Contas.


Duración e Horario 


Sesión de tarde: 17,00 - 21,00 *h.


CAFÉ DE CORTESÍA INCLUÍDO

 

Matrícula


Para matricularche entra en:

 

*https://e-coñecemento.*org/*gestion/*login.*asp?*hidIdCurso=3627    

 

1) a) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche.         *b) Se pertences a unha empresa, has de dar o alta a esta e a continuación asociar a túa matrícula á mesma.         *c) Se xa seres usuario, seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.
2)  Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.     

3) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.
4) Efectúa a transferencia


? Información e Contacto:


E-mail: colourense@economistas.org
Teléfono: 988 21 48 44


? Forma de Pago


O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:


Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, xestores administrativos, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao e economistas): 60,00 €

 

Colexiados economistas desempregados e *precolegiados: 30,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)


Outros participantes: 120,00 € 

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular. Data límite de inscrición: luns, 9 de decembro de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.


DOCUMENTACIÓN
: Será enviada por correo electrónico antes da celebración da sesión. Unha vez enviada, non se devolverá o importe da matrícula.

 

Homologación:


Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:


  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

  • Formación obrigatoria auditores: Outras Materias: 3,50 horas.

  • Rexistro de Expertos Contables: 3,50 horas. Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

Lugar de celebración


CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE *OURENSEPza. Dás Damas, 132005 Ourense

 

Colabora:

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade